کلینیک خدمات تخصصی
مشاوره ، آموزش و اجرای مدیریت کلاس جهانی

Previous
Next
جـــــستجو ....

۵۲۹,۸۸۴

سابقه پژوهشی

1000

عدد دروه آموزشی

197

اعضای کلینیک تا کنون

کتب و مقالات

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

مفاهیم مديريت کلاس جهانی

مدیریت کلاس جهاني (WCM)  يکي از واژه ها و مفاهيم مهم و تأثير گذار پديد آمده در چند سال اخیر مي باشد، بطوریکه عنوان    WCM، تنها عنواني است که وسعت و ضرورت تغييرات بنيادين در حال رخداد در سازمانها را  در همه ابعاد نشان مي دهد.

درباب معماری و طراحی مدیریت كلاس جهانی طراح، قوانین طراحی را به وضوح پیش رو قرار داده، و آنها را به خوبی با یكدیگر ارتباط میدهد و آثار آنها را بر یكدیگر بررسی میكند.

بنا بر این مدیریت كلاس جهانی،  نظر به نوع خاص طراحی سازمانها را  در بازار جهانی درهر رقابتی موفق میکند زیرا که  از نظر كیفیت، زمان انتظار، انعطاف پذیری، نوآوری ، هزینه ،  ، خدمات فروش و خدمات پس از فروش باید از هر رقیبی بهتر باشد یا با او برابری كند. لذا سازمان دارنده مدال کلاس جهانی و سازمانی که مدیریت کلاس جهانی را اجرا کرده، سازمانی است که می تواند در یک محیط رقابت بین المللی و جهانی به نحوی رقابت کند که نه فقط اکنون، بلکه در آینده هم بقا داشته باشد.

بنابراین نه تنها باید به عوامل رقابتی یک سازمان توجه کرد، بلکه باید بر عواملی داخلی نیز تاکید نمود.  WORLD-CLASS MANAGEMENT(WCM)

سازمانهای امروز در گذر از یك تغییرات انقلاب گونه از عصر صنعتی به عصر اطلاعات هستند. ورود به بازارهای جهانی، یکی از مسائل مهم كشور است كه ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول كرده است.

با ظهور سازمانهای بین المللی و ایجاد تفاهم نامه های منطقه ای، تجارت در عرصه جهانی گسترش بیشتری یافته است و كالاهای ساخت كشورها، مرزهای سیاسی و ملی را طی میكند وبه دست مصرف كنندگانی میرسد كه ممکن است ازنظر فرهنگی و نژادی، هیچ قرابتی باتولیدكنندگان نداشته باشند. اهمیت مدیریت کلاس جهانی در قرن بیست و یکم، و حضور در فضای تجارت جهانی ضرورت تولید محصولات در كلاس جهانی را اجتناب ناپذیر می كند.

نظر به مکاتب مختلف مدیریت كه شامل مکتب سنتی یا كلاسیک ، مکتب روابط انسانی یا نئوكلاسیک ، مکتب رهیافتهای كمی مدیریت ، مکتب رهیافتهای سیستمی و اقتضائی مدیریت و مکتب مدیریت كلاس جهانی میباشند، هر كدام از مکاتب فوق مباحث مدیریت را با دیدگاه و مبانی خاصی مورد بررسی قرار داده ا ند و مکتب مدیریت كلاس جهانی كه از آن به عنوان انقلاب مدیریتی و صنعتی قرن بیست و یک نام می برند مدیریت ناب و چابک پیش نیازهای ان میباشند.

به طور كلي مديريت كلاس جهاني دارای دو بعد اساسی است: کالا در کلاس جهانی و خدمات در کلاس جهانی.  برخي فعاليتهاي مرتبط با توليد(کالا) در کلاس جهاني شامل موارد زيراست :طراحي در کلاس جهاني، کارخانه در کلاس جهاني، قابليت اطمينان در کلاس جهاني، کيفيت در کلاس جهاني، تکنولوژي در کلاس جهاني، نگهداري در کلاس جهاني، فرايند  در کلاس جهاني، مديريت زنجيره تامين در کلاس جهاني، عمليات در کلاس جهاني، استاندارد در کلاس جهاني، اندازه گيري عملکرد در کلاس جهاني، شش سيگما در کلاس جهاني، تکنولوژي اطلاعات در کلاس جهاني، پروژه  در کلاس جهاني، ساخت در کلاس جهاني، محصول در کلاس جهاني، ناب و چابک در کلاس جهاني.همچنين برخي فعاليتهاي مرتبط با خدمات در کلاس جهاني به شرح زير است : منابع انساني در کلاس جهاني، حسابداري در کلاس جهاني، برند در کلاس جهاني، کارافريني در کلاس جهاني، مالي در کلاس جهاني، برنامه ريزي استراتژيک در کلاس جهاني، بازاريابي در کلاس جهاني، فروش در کلاس جهاني، مديريت ارتباط با مشتري در کلاس جهاني، بانک در کلاس جهاني، الگويابي در کلاس جهاني، مدير در کلاس جهاني. خريد در کلاس جهاني، کنترل در کلاس جهاني، بيمارستان در کلاس جهاني،بيمه در کلاس جهاني، بطوريکه بخشي از عناصر مکتب مدیریت کلاس جهانی در شکل زیر به تصوير کشيده شده است   .بنا بر این مدیریت كلاس جهانی،  سازمانها را  در بازار جهانی درهر رقابتی موفق میکند بدین منظور که  از نظر كیفیت، زمان انتظار، انعطاف پذیری، نوآوری ، هزینه ،  قیمت ، خدمات فروش و خدمات پس از فروش از هر رقیبی بهتر باشد یا با او برابری كند.

Concepts and Dimensions of World-Class Management

 World Class Management (WCM) is one of the most important and influential words and concepts that have emerged in the last few years, so that the title of WCM is the only title that shows the extent and necessity of the fundamental changes taking place in organizations in all dimensions. . Regarding architecture and design management, the world-class designer has clearly laid out the rules of design, and communicates them well with each other and examines their effects on each other. According to this world-class management, considering the specific type of design makes organizations successful in the global market in any competition, because in terms of quality, waiting time, flexibility, innovation, cost, sales service and after-sales service should be better than any competitor. be or be equal to him. Therefore, the world-class medal holder organization and the organization that implemented world-class management is an organization that can compete in an international and global competition environment in a way that survives not only now, but also in the future. Therefore, not only the competitive factors of an organization should be paid attention to, but also internal factors should be emphasized. WORLD-CLASS MANAGEMENT (WCM) Today’s organizations are undergoing a revolutionary change from the industrial age to the information age. Entering the world markets is one of the important issues of the country that has occupied the minds of industry managers. With the emergence of international organizations and the establishment of regional agreements, trade has expanded in the global arena, and goods made by countries cross political and national borders and reach consumers who may not have any cultural and racial kinship with the producers. to be The importance of world-class management in the 21st century, and the presence in the global business environment make the necessity of producing world-class products inevitable. Considering the different schools of management, which include the traditional or classical school, the school of human relations or neoclassical, the school of quantitative approaches to management, the school of systemic and contingent approaches to management, and the school of world class management, each of the above schools deals with management topics with a specific perspective and basis. They have reviewed and the world class management school, which they call as the management and industrial revolution of the 21st century, lean and agile management are their prerequisites. In general, world class management has two basic dimensions: world class goods and world class services. Some activities related to world-class production include: world-class design, world-class factory, world-class reliability, world-class quality, world-class technology, world-class maintenance, world-class process. world-class supply chain management, world-class operations, world-class standards, world-class performance measurement, world-class six sigma, world-class information technology, world-class project, world-class manufacturing, product-in-class Global, lean and agile in the world class. Also, some activities related to world class services are as follows: human resources in the world class, accounting in the world class, brand in the world class, entrepreneurship in the world class, finance in the world class, program World-class strategic planning, world-class marketing, world-class sales, world-class customer relationship management, world-class banking, world-class modeling, world-class manager. World-class purchasing, world-class control, world-class hospitals, world-class insurance, so that some of the elements of the world-class management school are depicted in the figure below. According to this world-class management, organizations in the world market are Competition succeeds in order to be better than or equal to any competitor in terms of quality, waiting time, flexibility, innovation, cost, price, sales service and after-sales service.

 

پادکست ها

12 مهر 1399
موفقیت در کسب‌و‌کار اینترنتی نیازمند انجام کارهایی است که شاید برخلاف تصور سایرین باشد. سال...
10 مهر 1399
موفقیت در کسب‌و‌کار اینترنتی نیازمند انجام کارهایی است که شاید برخلاف تصور سایرین باشد. سال...
پروژه های
پروژه هایانجام شده
Read More
پروژه تحقيقاتي ويژگيهاي مديران کلاس جهاني
پروژه های
پروژه هایانجام شده
Read More
برنامه ريزي استراتژيک در صنايع خودرو براي دستيابي به کلاس جهاني
پروژه های
پروژه هایانجام شده
Read More
پروژه تحقيقاتي کيفيت و اثرات آن در سازمانهاي جهان تراز
پروژه های
پروژه هایانجام شده
Read More
پروژه تحقيقاتي برنامه ريزي استراتژيک در صنايع قطعه سازي براي دستيابي به کلاس جهاني
پروژه های
پروژه هایانجام شده
Read More
پروژه تحقيقاتي توليد بهينه و اثرات آن در شرکتهاي جهان تراز
Previous
Next
error: Alert: Content selection is disabled!!