تاریخچه

با عنايت به نقش فزاينده صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي وشتاب جهاني شدن اقتصاد ، ضرورت دارد همگام با شرايط موجود جهاني ، تحول در چرخه صنعت کشور بيش از پيش تسريع گردد .تغييرات شگرف در فعاليتهاي توليدي و صنعتي از مهمترين تحولات قرن بيست ويکم در عرصه تجاري است . تحولات با خود فرصتها و چالشها را به ارمغان مي آورند در اين راستا عبور از شرايط سنتي به سوي حضور در عرصه جهاني ضرورتي گريزناپذير است که بقا و رشد سازمانها به اين حرکت وابسته است.
مرکز بين المللي تحقيقات و مطالعات مديريت کلاس جهاني به عنوان اولين مرکز توليد در کلاس جهاني در ايران و جهان در فروردين ماه سال 1385 به مديريت آقاي دکتر حسن فارسيجاني بنيانگذاري شده وآمادگي ارائه خدمات مشاوره ،آموزش و پژوهش در حوزه هاي زير را دارد :

1- توليد و ساخت محصولات در کلاس جهاني

2- ارتقاء سازمان ها تا سطح کلاس جهاني (سازمان در کلاس جهاني )

3- مديريت در کلاس جهاني

4- توليد در کلاس جهاني