ماموریت

جامعه مديريت کلاس جهاني توليدات شامل گروهي از علاقه‌مندان به مباحث علمي و اجرايي کلاس جهاني محصولات است که جهت ارتقاي سطح آگاهي و دانش جامعه در خصوص مفاهيم و روشهاي توليد محصولات در کلاس جهاني فعاليت مي‌کند و از طريق توسعه زيرساختهاي فرهنگي، علمي و اجرايي، حرکت صنايع در مسير دستيابي به کلاس جهاني را تسهيل مي‌کند. اين جامعه خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه مديريت کلاس جهاني محصولات را در گستره جهاني به اعضاء، مديران و کارآفرينان ارائه مي‌دهد و از اين طريق براي ذينفعان ارزش خلق مي‌کند.