انتشارات و مقاله

عنوان مقاله : شناسايي و تبيين شاخص های ارزيابي عملکرد مديريت کلاس جهانی

 

 • مباني نظری و پيشينه پژوهش
 • شاخص های کليدی عملکرد برنامه ريزی استراتژيک
 • تعيين شاخص های ارزيابي عملکرد
 • اولويت بندی شاخص ها با استفاده از تکنيک تاپسيس فازی
 • نتيجه گيري

عنوان مقاله : نقش كلاس جهاني توليدات و خدمات درفضاي سازمان تجارت جهاني

 

 • فلسفه و مفاهيم سازمانهاي جهان تراز و توليدات و خدمات در كلاس جهاني
 • طراحي مفهومي توليد در كلاس جهاني ”WCM”
 • مؤلفه هاي اساسي ساختار مديريت سازمانهاي کلاس جهاني و “WCM”
 • نتيجه گيري

عنوان مقاله :بررسي نقش مديريت کيفيت برای رسيدن به کلاس جهانی و ملحق شدن به W.T.O

 

 • مفاهيم مديريت و كلاس جهاني محصولات
 • ارتباط مديريت كلاس جهاني و WTO
 • مؤلفه‌هاي كليدي و راهبردي مديريت كلاس جهاني در فضاي تجارت جهاني
 • فرضايت تحقيق

عنوان مقاله : طراحي مدل توسعه ويژگيهاي سازماني براي دستيابي به کلاس جهاني

 

 • واژگان کليدي : کلاس جهاني -سازمان تجارت جهاني و …
 • ويژگيهاي کليدي سازمانهاي کلاس جهاني