نظارت

باتوجه به رويکرد سازمانها به تمرکز بر فعاليت هاي اصلي خود و اجتناب از ورود به زمينه هاي غير تخصصي ،برونسپاري فعاليتهاي نظارتي و ارزيابي به سازمانهاي تخصصي ميتواند منجربه افزايش اثر بخشي وکارائي سازمانها شود. جامعه مديريت کلاس جهاني محصولات با توجه به در اختيار داشتن دانش روز مديريت،آمادگي ،ارائه خدمات به سازمانها در قالب نظارت برعملکرد پيمانکاران ، ايفاي نقش عامليت چهارم در پروژه ها و ارزيابي عملکرد واحد و سازمانها را دارد.