1- پروژه تحقيقاتي ويژگيهاي مديران کلاس جهاني

 

2- برنامه ريزي استراتژيک در صنايع خودرو براي دستيابي به کلاس جهاني

 

3- پروژه تحقيقاتي کيفيت و اثرات آن در سازمانهاي جهان تراز

 

4- پروژه تحقيقاتي برنامه ريزي استراتژيک در صنايع قطعه سازي براي دستيابي به کلاس جهاني

 

5- پروژه تحقيقاتي توليد بهينه و اثرات آن در شرکتهاي جهان تراز