جامعه مديريت کلاس جهاني محصولات در راستاي کمک به پيشبرد مباحث علمي مرتبط با فعاليت هاي جامعه ، کمکم هاي فکري و علمي به پژوهشگران ارائه مي کند و علاوه بر اين آمادگي انجام پژوهش در حوزه هاي سازمان و مديريت به منظور تصميم سازي علمي جهت حل مشکلات سازماني را دارد.