کتب و نشریات

 

01- اصول مدیریت در کلاس جهانی

 

02-  روشهای تولید و عملیات در کلاس جهانی

03-اصول مدیریت ناب چابک

04-کلاس جهاني سازمان ها و مديريت کيفيت جامع

05-استراتژي کلاس جهاني در مديريت کيفيت بازرسي

06-اصول مديريت کارخانه

07-کنترل توليد و موجودي

08-اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات – جلد اول

09-اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات – جلد دوم

10-اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات – جلد سوم

11-دانشنامه مديريت صنعتي

12-کاربرد آمار و احتمالات در مديريت

13-مديريت دانش در زنجيره تامين

14-پیاده سازی تولید در کلاس جهانی

15-استراتژی تولید – حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

16-مدیریت و تولید در کلاس جهانی

17-Principles of Operations Management

How World Class Companies Became World Class-18

Cases in Operations Management-19

20-Embeded Systems World Class Designs

Principles of Operations Management-21

Prescription for Excellence-22

World Class Manufacturing-23