• تيرماه, 1386

کنفرانس

حضور در چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت

26-27 خرداد- تهران,مرکز همایشهای المپیک
محورهاي كنفرانس: · نقش مدلهاي سرآمدي در بهبود عملكرد مالي سازمان · استراتژي سرآمدي سازمان و بهبود نتايج مالي · رويكردهاي سرآمدي و جاري سازي عملي آنها در سازمان · سيستمهاي مديريت كيفيت و رويكردهاي سرآمدي

 • مهرماه, 1386

مجله الکترونيکي

انتشار اولين شماره مجله الکترونيکي مديريت کلاس جهاني

 

 • مهرماه, 1386

کنفرانس

حضور در کنفرانس بين المللي تجارت و اقتصاد

 

 • آبان ماه, 1386

کنفرانس

دومين کنفرانس مديريت استراتژيک

 

 • دي ماه, 1386

کنفرانس

دومين کنفرانس بين‌المللي شش سيگما (ICTM)

 


 • بهمن ماه, 1386

کنفرانس بين الملللي شهرالکترونيک

اولين کنفرانس بين الملللي شهرالکترونيک

 

 • بهمن ماه, 1386

کنفرانس

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (ICTM)

 

 • تيرماه, 1386

کنفرانس

حضور در چهارمين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت

26-27 خرداد- تهران,مرکز همایشهای المپیک
محورهاي كنفرانس: · نقش مدلهاي سرآمدي در بهبود عملكرد مالي سازمان · استراتژي سرآمدي سازمان و بهبود نتايج مالي · رويكردهاي سرآمدي و جاري سازي عملي آنها در سازمان · سيستمهاي مديريت كيفيت و رويكردهاي سرآمدي

 

 

 • مهرماه, 1386

مجله الکترونيکي

انتشار اولين شماره مجله الکترونيکي مديريت کلاس جهاني

 

 

 • مهرماه, 1386

کنفرانس

حضور در کنفرانس بين المللي تجارت و اقتصاد

 

 

 • آبان ماه, 1386

کنفرانس

دومين کنفرانس مديريت استراتژيک

 

 

 • دي ماه, 1386

کنفرانس

دومين کنفرانس بين‌المللي شش سيگما (ICTM)

 

 

 • بهمن ماه, 1386

کنفرانس بين الملللي شهرالکترونيک

اولين کنفرانس بين الملللي شهرالکترونيک

 

 

 • بهمن ماه, 1386

کنفرانس

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (ICTM)