مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه D

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه A

نظر به اینکه کتب زیادی در ابعاد مختلف مدیریت کالس جهانی (WCM (وجود دارد نمو نه ای از آنها {گروه…

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه B

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه C

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

world class design

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

World-Class operation management

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

استراتژِی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی

استراتژِی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی

0
رایگان!

اصول مدیریت در کلاس جهانی

اصول مدیریت در کلاس جهانی  

0
رایگان!