مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه D

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه A

نظر به اینکه کتب زیادی در ابعاد مختلف مدیریت کالس جهانی (WCM (وجود دارد نمو نه ای از آنها {گروه…

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه B

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

مجموعه کتب مدیریت کلاس جهانی گروه C

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

Bulding a world class financial services business

برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

Executive Leadership. Building World Class Organizations

برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

World-class Leadership: Leading Yourself, Your Team, the World and Society

برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!

Worldclass Supply Management

  برای دیدن فایل پی دی اف کلیک کنید ——————————

0
رایگان!